Životné poistenie

Aké poistenie trvalých následkov úrazu má zmysel?

trvalé následky úrazu

Poistenie trvalých následkov odporúča takmer každý poisťovací maklér a sprostredkovateľ. Najčastejšie sa argumentuje aj progresiou, teda že v prípade vážneho úrazu dostanete až niekoľko násobok poistnej čiastky. V rámci životného poistenia je to naozaj dôležité pripoistenie. Pri uzatváraní zohľadnite aj nasledovné fakty.

Poistenie tzv. “veľkých rizík”

“Veľké riziká” sú pripoistenia, ktoré by bolo rozumné zvážiť pri uzatváraní každého životného poistenia. Práve poistné udalosti, ktoré do nich spadajú, majú na život človeka alebo pozostalých najväčší dopad. Patrí sem poistenie trvalých následkov úrazu, smrti, invalidity a poistenie rizikových (civilizačných) ochorení. Častým neduhom poistných zmlúv je, že sú uzatvorené so širokým počtom pripoistení, pričom poistné krytia sú aj v prípade “veľkých rizík” nízke. Rozumieme, že nie každý si môže dovoliť platiť viac než 100 EUR mesačne za ideálne poistenie. Uistite sa, že máte zmysluplne poistené práve “veľké riziká” a možno, ak potrebujete šetriť, zredukujte menej zásadné pripoistenia.

Ako úrazy poistenie kryje?

Keď budete porovnávať medzi poisťovňami, tak pri poistení trvalých následkov sa pozrite aj na tzv. oceňovaciu tabuľku. Poisťovne tam uvádzajú úrazy, ktoré poistenie kryje a tiež sa tam dozviete dôležitý fakt. Ak sa Vám niektorý z uvedených úrazov stane, aké percento plnenia sa s ním spája. 

Poistenie kryje teda následky úrazov na základe určitého “ocenenia” od poisťovne. Niektoré úrazy sú menej závažné a dostanete len malé percento z čiastky, ktorú ste si v poistení nastavili. Iné sú závažnejšie a ak nastanú dostanete výrazne viac. Veľmi špecifická je v tomto prípade tzv. progresia, kedy Vám poisťovňa pri určitých úrazoch poskytne až niekoľkonásobok poistenej sumy. 

Tiež je dôležité vedieť, že trvalé následky úrazu sa preukazujú spravidla po určitom čase. V niektorých poisťovniach, resp. pri niektorých úrazoch, sa vypláca poistné plnenie aj po roku. Dopad úrazu na trvalé poškodenie zdravia stanovuje lekár. 

“Ospevovaná” progresia

V rámci predaja je práve progresia každému klientovi prízvukovaná. Progresia nie je zlá, pri naozaj vážnych úrazoch je nespochybniteľnou pomocou, ak dostanete 5 či dokonca 8-násobok poistenej čiastky. Pri tomto pripoistení je naozaj veľmi dôležitá najmä suma, na ktorú sa človek poistí. Z nej dostáva každý pri rôznom následku úrazu buď len percentuálny podiel (napr. aj 1% či 30%), alebo dostane za určitých podmienok násobky sumy (3, 5 alebo aj 8 násobok – podľa typu progresie a úrazu). 

Treba si vždy pozrieť, ako to funguje v danej poisťovni podľa tabuliek, ktoré ukazujú vzťah medzi % telesného poškodenia (zdravia) a nárokom na výšku poistného plnenia. Ak to pre ilustráciu zjednodušíme, tak pri úrazoch do 20% poškodenia zdravia sa obvykle progresia neuplatňuje. Pri úrazoch s poškodením 40% sa obvykle vypláca 100% z poistenej čiastky. Následne sa začína postupne uplatňovať progresia, kedy pri úplnom telesnom poškodení nastane maximálne progresívne plnenie (ak by ste uzavreli poistenie s progresiou 500%, tak by to bol 5-násobok poistnej čiastky pri 100% telesnom poškodení)

TIP: Pri úplnom poškodení je najvýhodnejšia najväčšia možná progresia. Je dobré, pozrieť sa na štatistiky a tiež rozdielnu ponuku v každej poisťovni. Pri veľkom množstve závažných úrazov sa často oplatí viac progresia 500%, než progresia napr. 700%. 

Praktické informácie

Každá poisťovňa má v nejakej viac či menej prívetivej forme spracované množstvo praktických informácií. Nám sa pozdávala infografika od poisťovne AXA, kde je na niekoľkých názorných príkladoch a štatistikách zachytená podstata poistenia trvalých následkov úrazu aj s rôznou progresiou. Tento názorný príklad ukazuje ako to funguje a dá sa zovšeobecniť na väčšinu možností na trhu. Tiež poisťovňa uvádza svoju štatistiku za 3 roky – aký podiel a druhy úrazov spôsobovali trvalé následky .

trvalé následky s progresiou
Zdroj: Infoleták Trvalých následkov úrazu poisťovne AXA
Druhy a podiel úrazov TNU - AXA

Odporúčania

  • predstavte si, že sa Vám niečo stane – spýtajte sa, alebo si vyrátajte, koľko by ste v danej situácii z poistky získali. Ako a koľko pomôže takáto čiastka? Je dobré sa pýtať a uvažovať nad alternatívami ešte pred podpisom zmluvy.
  • môžete viac získať aj správnou kombináciou podobných pripoistení – štatistiky ukazujú, že najviac úrazov vedie k trvalým následkom poškodenia zdravia do 20%. Len veľmi veľmi malé % úrazov zanechá trvalé následky úrazu nad 50%. Pripoistenia sa dajú v rámci jednej zmluvy aj kombinovať tak, aby ste obsiahli za podobné peniaze vyššie plnenie už pri následkoch od 50% poškodenia – môžete tak získať viac pri oveľa väčšom počte trvalých následkov úrazov.
  • využite zľavy za pripoistenia – pri dojednaní viacerých poistení poisťovňa dáva obvykle zľavu z plateného poistného. Ak ste rodina, môže byť pre Vás zaujímavá zľava aj v prípade rodinného spoločného poistenia.
  • modelujte zmluvu bez ohľadu na cenu – toto je naše najdôležitejšie odporúčanie. Zachováte tak to, že sa pozriete na rôzne pripoistenia a to, ako by Vám pomohli konkrétne čiastky bez tlaku na nerozumnú redukciu. Chápeme, že máte nejaké finančné možnosti. Táto “cvičná” poistka Vám však veľa ukáže. Následne môžete redukovať – zamerajte sa však viac na redukciu iných poistných krytí, než tých, ktoré patria medzi “veľké riziká” (smrť, trvalé následky úrazu, invalidita, kritické ochorenia).
  • vytváranie rezervy nezanedbávajte – aj toto pripoistenie sa zväčša nedostáva hneď, ale až po preukázaní trvalého poškodenia spôsobeného úrazom. Je dôležité teda na to myslieť a vytvárať si vždy aj finančnú rezervu formou sporenia. Prípadne je potrebné zvážiť aj ďalšie pripoistenia (napr. pri práceneschopnosti)