Finančná poradňaHypotéka

Problém s finančnou službou, žiadosť alebo reklamácia v banke či inej inštitúcii

Problém s finančnou službou

Do našich finančných poradní dostávame aj dotazy, kedy potrebujete pomôcť riešiť problém s finančnou službou. V dotazoch sa pýtate čo robiť, ak ste boli oklamaní alebo sa neviete dovolať pravdy. Občas sa môžeme dostať aj do ťažkostí a nevieme ako môžeme problémy riešiť. Môže sa to stať komukoľvek z nás. Je zrejmé, že ešte mnohí z nás nevedia, kam a ako sa môžu obrátiť.

Začnite tam, kde Vám poskytli finančný produkt alebo službu

Každá banka, poisťovňa, finančná inštitúcia, broker alebo agent, majú postupy, ktoré usmerňujú čo robiť, ak sa klient sťažuje. Mali by s Vami situáciu riešiť, či už došlo k nedorozumeniu, zavádzaniu, alebo sa klient dostal do zlej životnej situácie. Vždy existuje na to nejaký postup alebo riešenie. Pri profesionálnom jednaní a ľudskej ústretovosti, by ste sa k týmto informáciám mali dostať tam, kde Vám finančnú službu poskytli alebo predali finančný produkt.

Samozrejme veľkú váhu vo finančnom sektore majú ľudia. A ľudia môžu urobiť aj neúmyselné chyby, reagovať z rôznych dôvodov neadekvátne alebo mať dokonca nekalé úmysly. Môže sa tiež stať aj nám ako klientom, že si zoberieme hypotéku a pre vážnu životnú situáciu nemáme budúci mesiac na splátku. Nech už ide o akúkoľvek nepríjemnú situáciu, v ktorej sme obeť alebo vinník, je nejaká možnosť, ako sa to dá riešiť. Myslia na to aj legislatíva, právo a dohliadajúce inštitúcie. Tak ako sa môžeme dostať svojim konaním do problémov, tak sú tu cesty, ako sa z nich dostať von. Máme aj možnosti ako sa dovolať nášho práva či uľaviť v zaťažujúcej situácii alebo získať na riešenie viac času.

Podajte žiadosť, reklamáciu alebo aj sťažnosť

Je dobré, ak sa situácia rieši ešte za horúca. Ideálne ešte skôr, ako nestíhate splácať a obdržíte miesto prvých upomienok a varovaní, oveľa závažnejšie listy. Určite navštívte finančnú inštitúciu a komunikujte nielen ústne, ale spíšte aj žiadosť, ku ktorej dostanete vyjadrenie. Rovnako, ak chcete riešiť situáciu, ktorá nie je voči Vám korektná, je potrebné konať čím skôr po zistení nezrovnalostí a požadovať vyjadrenie ku svojej reklamácii alebo sťažnosti.

Pri podaní reklamácie alebo sťažnosti je dobré poskytnúť čo najlepšie informácie a detaily, ktoré sa Vášho prípadu týkajú. Treba tiež jasne komunikovať, čo žiadate, alebo ako chcete kompenzovať vzniknutý problém s finančnou službou. Ak máte pocit, že pri osobnej návšteve pobočky, alebo pri komunikácii so zainteresovanými osobami sa nepostupuje korektne, viete podať svoj podnet priamo na ústredie danej inštitúcie. A to dokonca aj elektronickými formami (napr. v banke cez internetbanking alebo cez telefonickú linku poisťovne…).

Ak inštitúcia nepomohla riešiť problém, môžete využiť ďalšie možnosti

Ak je komunikácia s inštitúciou, ktorej sa situácia týka neúspešná, sú tu ešte ďalšie možnosti. Pri riešení rôznych sporov nie je súdna cesta jediná možnosť. Ak veríte, že ste v práve, tak ešte môžu pomôcť aj iné inštitúcie. Keďže finančný trh je u nás regulovaný, môžete podať aj sťažnosť do Národnej banky Slovenska. Môžete tak urobiť písomne, ale aj elektronicky alebo dokonca osobne.

Existuje u nás aj systém mimosúdneho riešenia sporov. Tu patria najmä subjekty alternatívneho riešenia sporov, spotrebiteľské rozhodcovské konania alebo mediácia. Dosť podrobne je to rozobraté aj na webe Národnej banky Slovenska, kde nájdete aj ďalšie zaujímavé informácie v rámci Ochrany finančného spotrebiteľa.

Subjekty, ktoré by sa mali zaujímať

Okrem Národnej banky Slovenska sa podľa povahy a obsahu podnetu môžete obrátiť aj na Slovenskú obchodnú inšpekciu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov. V orgánoch, ktoré určitým spôsobom vykonávajú dohľad sú napr. aj Protimonopolný úrad a Rada pre vysielanie a retransmisiu.

Alternatívne riešenie sporov je možné aj prostredníctvom profesijných združení, ak je daná inštitúcia ich členom. Napr. v prípade bánk je to Slovenská banková asociácia, kde môžete využiť Inštitút alternatívneho riešenia sporov a aj tam podať návrh, ak Vám napr. banka nedala na Vašu reklamáciu vyjadrenie. Tiež obdobne je to Slovenská asociácia poisťovní, kde je možné alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov z poistných zmlúv medzi klientmi – spotrebiteľmi a poisťovňou – členom Slovenskej asociácie poisťovní. Medzi takéto inštitúcie, ktoré môžu pomôcť, ak máte problém s finančnou službou patria aj:

  • Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností
  • Asociácia dôchodkových správcovských spoločností
  • Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov
  • Asociácia obchodníkov s cennými papiermi
  • Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov
  • Rada pre reklamu
  • Slovenská asociácia správcovských spoločností
  • Spotrebiteľské združenia

V určitom momente je to najmä o právnom poradenstve

Pri niektorých prípadoch, ktoré sa v rámci našich finančných poradní ľudia pýtajú, už to nie je o nejakom finančnom poradenstve či konzultáciách s finančným odborníkom. Ak ste sa napr. dostali z akéhokoľvek dôvodu do kolotoča, že nestíhate splácať a máte výrazné omeškania, tak už mnohé záležitosti spadajú skôr pod právne poradenstvo. Aj refinancovať úvery, ktorých splátky Vás zaťažujú, alebo požiadať o odklad splátok, je možné len za určitých podmienok a len do určitého momentu.

Je možnosť využiť aj advokáta a súd. Ak ste sa aj dostali do vážnych finančných problémov, či už vlastným zavinením alebo v rámci nejakého sporu, tak sú možnosti právneho poradenstva aj v prípade, ak máte obmedzené finančné možnosti – napr. s pomocou Centra právnej pomoci.

Centrum právnej pomoci a osobný bankrot

Pre situácie, ak by ste potrebovali využiť práve právne poradenstvo a dostali ste sa do finančnej tiesne, môže Vám pomôcť aj Centrum právnej pomoci. Služby Centra právnej pomoci môžete využiť ak nemáte dostatok peňazí na právne služby. Môžete spĺňať podmienky na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci alebo pomoci s účasťou 20% trov právneho zastúpenia. Máte možnosť získať právne poradenstvo, pomoc s mimosúdnym riešením sporu, pomoc s podaním na súd alebo aj zastupovanie pred súdom. Bližšie informácie nájdete na webe www.centrumpravnejpomoci.sk alebo osobne na pracoviskách centra. Centrum právnej pomoci vie tiež poskytnúť informácie a poradenstvo, ak zvažujete Osobný bankrot.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE NA STRÁNKACH CENTRA PRÁVNEJ POMOCI:

“Skontrolovanie a podanie žiadosti vo veci osobného bankrotu je v Centre právnej pomoci BEZPLATNÉ. Centrum právnej pomoci Vám bezplatne poskytne konzultáciu a bezplatne skontroluje žiadosť aj prílohy. NEKONTAKTUJTE pochybné spoločnosti, ktoré si za bezplatné služby poskytované Centrom právnej pomoci, nechajú zaplatiť. Každá žiadosť musí ísť cez Centrum právnej pomoci.”

S čím pomáhame našim klientom

Pri riešení reklamácií, sťažností alebo priamo sporov s finančnými inštitúciami, je často potrebné najmä špecifické právne poradenstvo, ktoré v rámci našich služieb neposkytujeme. Tiež môže pomôcť, ak využijete možnosti z článku zmienené vyššie. Nakoľko cieľom poradne je ľuďom pomáhať, vždy sa snažíme aspoň nasmerovať a aj preto vznikol tento článok. Veľmi citlivo vnímame, ak majú bežní ľudia zbytočný problém s finančnou službou, alebo je nutná reklamácia v banke, poisťovni či v inej inštitúcii – pre riešenie nekorektnej situácie. Stretávame sa aj s ťažkými životnými situáciami, kedy sa človek dostal do úverového kolotoča, ktorý neprimerane zaťažuje život.

Väčšina finančných konzultantov na Slovensku pôsobí v režime finančného sprostredkovania. Sú odmeňovaní formou provízie za produkty finančných inštitúcií, ktoré Vám sprostredkujú. Vy vďaka tomu môžete získať zadarmo bezplatné konzultácie a návrhy riešení. Finančným sprostredkovateľom za poradenstvo priamo neplatíte, nakoľko ich už odmeňujú finančné inštitúcie. Využite odbornú pomoc, avšak vždy sa snažte v základe porozumieť produktom a službám, ktoré si kupujete a platíte. Vždy sa pýtajte na výšku poplatkov, provízií a sprievodných nákladov, ktoré sa s každým finančným riešením spájajú.