Finančná poradňa

Čo ak poisťovňa odmietne platiť pri poistnej udalosti?

Odmietla Vás poisťovňa?

Poisťovníctvo je významnou súčasťou finančného trhu a zaoberá sa okrem iného aj poisťovacou činnosťou, t.j. dojednávaním poistenia, jeho správou a poskytovaním poistných plnení v prípade poistnej udalosti.

Účelom a cieľom poistenia je na strane poistených snaha o elimináciu resp. zmiernenie negatívnych následkov nepriaznivých náhodných životných udalostí a situácií. Poisťovníctvo je podnikaním, kde účelom a cieľom poistenia na strane poisťovateľov je dosahovanie zisku.

Od poistenia očakávame najmä pomoc v zlej situácii

Poistiteľ sa na základe poistnej zmluvy zaväzuje poskytnúť poistenému v dojednanom rozsahu plnenie, ak nastane náhodná udalosť (v zmluve bližšie označená). Fyzická alebo právnická osoba, ktorá s poistiteľom poistnú zmluvu uzavrela, je povinná platiť poistné. Z podstaty poistného vzťahu vyplýva, že zdrojom príjmov poisťovateľov je nami platené poistné a naopak výdavkami sú poistné plnenia vyplácané poisťovňou (v prípadoch poistných udalostí).

Cieľom poisťovne, ako každého podnikateľa, sú čo najvyššie príjmy. Samozrejme, pri čo najnižších nákladoch. Dôsledné prehodnocovanie a tiež odmietnutie (či zníženie) vyplatenia poistného plnenia, sú preto pochopiteľný a legitímny spôsob akým poisťovne znižujú svoje výdavky.

Odmietnutie a zníženie poistného plnenia musí však byť vždy vykonané v súlade so zákonom a konkrétnou poistnou zmluvou. Zákonnou povinnosťou poisťovne je dôvod odmietnutia/zníženia poistného plnenia uviesť a aj ho preukázať. Takto uvedený dôvod poisťovňa následne už nesmie zmeniť. Toľko k teórii.

Ak Vám poisťovňa odmietne plnenie, nevzdajte to!

V praxi si poisťovne zákonnú povinnosť, uviesť dôvod odmietnutia/zníženia poistného plnenia a tento dôvod riadne preukázať, vo väčšine prípadov neplnia. Stáva sa to napr. pri likvidácii poistných udalostí na poistených motorových vozidlách. Túto skutočnosť môžeme zhrnúť v jednom, avšak nesmierne komplikovanom zhrnutí: Odôvodnenia rozhodnutí o ukončení likvidácie poistnej udalosti v rozsahu jednej všeobecnej vety, navyše bez akéhokoľvek ďalšieho preukázania jej obsahu, je len veľmi ťažko možné považovať za riadne preukázanie odôvodnenosti záveru o oprávnenom odmietnutí/znížení poistného plnenia. Nehovoriac o prípadoch, keď rozhodnutie poisťovne vychádza z výpočtu alebo fotodokumentácie, ktoré následne poisťovňa odmieta poistenému poskytnúť. Celé rozhodnutie poisťovne sa tak stáva nepreskúmateľné.

Dôvody odmietnutia alebo zníženia poistného plnenia pri likvidácii poistných udalostí motorových vozidiel z havarijného poistenia a PZP sú v zásade rovnaké v každej poisťovni. Na základe dlhoročných skúseností a praxe s riešením neoprávneného a neodôvodneného odmietnutia/zníženia poistného plnenia sme pripravili ich prehľad.

Najčastejšie dôvody odmietnutia poistného plnenia

 • najčastejšie dôvody odmietnutia/zníženia poistného plnenia pri PZP:
  •  odmietnutie plnenia za škodu na čelnom skle
  •  zníženie plnenia z dôvodu amortizácie vozidla (v súčasnosti už len zriedkavo)
  •  zníženie plnenia z dôvodu neprimeranosti nákladov na opravu vozidla
  •  odmietnutie plnenia z dôvodu technickej neprijateľnosti priebehu dopravnej  nehody podľa popisu jej účastníkov
  •  nesprávne stanovenie všeobecnej hodnoty motorového vozidla

 • najčastejšie dôvody odmietnutia/zníženia poistného plnenia z havarijného poistenia:
  • zníženie plnenia z dôvodu neprimeranosti nákladov na opravu vozidla
  • zníženie plnenia z dôvodu ponechania dokladov v odcudzenom vozidle
  • nesprávne stanovenie všeobecnej hodnoty motorového vozidla
  • zníženie plnenia z dôvodu nedostatočného zabezpečenia vozidla
  • odmietnutie plnenia z dôvodu technickej neprijateľnosti priebehu dopravnej nehody podľa popisu jej účastníkov
  •  zníženie plnenia z dôvodu neprivolania polície k dopravnej nehode

Pri všetkých vyššie uvedených dôvodoch odmietnutia/zníženia poistného plnenia treba mať na zreteli tiež legitímny zámer a záujem poisťovní na predchádzaní a odhaľovaní poistných podvodov. Domnievame sa však, že tento zámer a cieľ poisťovní nestojí nad ich povinnosťou oznámiť poistenému pri ukončení likvidácie poistnej udalosti dôvody odmietnutia/zníženia poistného plnenia a predložiť súčasne aj dôkazy, z ktorých záver poisťovne vyplýva. Snaha o odhaľovanie poistných podvodov nestojí ani nad právom poistených poznať dôvod odmietnutia/zníženia poistného plnenia a dôkazy, z ktorých takýto záver vyplýva a ani nad právom poisteného preskúmať rozhodnutie poisťovne a overiť si pravdivosť jej tvrdení.

Všetky vyššie uvedené dôvody odmietnutia/zníženia poistného plnenia poisťovne je možné považovať za oprávnené v prípade, ak poisťovňa ňou tvrdené skutočnosti preukáže. Zo súdnej praxe i skúsenosti autora však vyplýva, že poisťovňa dokáže preukázať svoje tvrdenia len veľmi zriedkavo.

Ak Vám poisťovňa poistné plnenie odmietla vyplatiť alebo znížila sumu vyplateného poistného plnenia a Vy považujete dôvody poisťovne za nesprávne, nedostatočne preukázané alebo len jednoducho s postupom poisťovne nesúhlasíte, určite sa nevzdávajte a nenechávajte svoje peniaze poisťovni. Nenechajte sa odradiť odmietavým prístupom poisťovne. V prípade potreby zabezpečenia odbornej pomoci pri uplatňovaní Vašich nárokov neváhajte kontaktovať autora tohto článku napr. emailom na adresu info@inhelp.sk.

Odporúčania odborníka

Pravdepodobne očakávaním každého poisteného je po uzatvorení poistnej zmluvy, že v prípade poistnej udalosti kontaktuje poisťovňu, predloží jej ňou požadované dokumenty a poisťovňa následne poistenému vyplatí poistné plnenie v dohodnutom rozsahu. V tejto súvislosti je možné zo spomínaných dôvodov odmietnutia/zníženia poistného plnenia dospieť k záverom alebo k základným zásadám, ktoré je vhodné zohľadniť pri uzatváraní havarijného poistenia motorového vozidla alebo PZP:

 • cena je dôležitá, ale nie rozhodujúca
 • najdôležitejší je obsah poistnej zmluvy a poistných podmienok
 • pri havarijnom poistení sa zamerajte
  • najmä na určenie totálnej škody (percentuálna sadzba hodnoty nákladov na opravu vozidla vo vzťahu k všeobecnej hodnote vozidla – čím vyššie „percento“ tým lepšie pre poisteného),
  • na povinnosti poisteného vo vzťahu k oprave vozidla v servise (sú určené konkrétne servisy, kde je možné opravu vykonať? maximálna hodinová sadzba za opravu atď.)
  •  a vo všeobecnosti všetky povinnosti poisteného vo vzťahu k vyplateniu poistného plnenia
 • pri PZP je základný rozsah poistenia rovnaký v každej poisťovni, keďže sa jedná o povinné poistenie upravené zákonom, zásadný rozdiel však môže byť v rôznych bonusoch, pripoisteniach a pod.

Článok pre náš blog pripravil JUDr. Roman Jantošík – InHelp. Autor má dlhoročné skúsenosti pri odškodňovaní poistných udalostí. Zároveň na začiatok získate BEZPLATNÉ POSÚDENIE Vášho prípadu. Ak sa Vás neplnenie alebo zníženie poistnej udalosti týka, využite túto možnosť a odborné poradenstvo.